ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΔΑΜ-Αναρτημένη Διακήρυξη Δημάρχου

0 Comments

Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 2021 & Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού & Προμήθεια συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων 2021 & Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ 2021

ΕΕΕΣ - espd-request-v2 3. 21PROC008937663 5. ΨΩ93ΩΛ6-ΠΧΡ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ…

0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                     ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ…

0 Comments

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα