ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Ορθή Επανάληψη

                                                            ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                

                                                                ———————————                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

                                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                            

       Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 15η/6-09-2021  Έκτακτης     συνεδρίασης

                                    του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

               Αριθμ. Απόφασης    90/2021

                               

                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Δημοτικού

                                                Συμβούλου Δημητρίου Πιέτρη.

Στο Κορωπί σήμερα στις  6η   του μήνα    Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα    Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 13:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε  έκτακτη  ‘δια περιφοράς’ συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14170/6-09-2021 πρόσκλησης της προέδρου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών,  στην οποία συμμετείχαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Μιχαιρίνα Δήμητρα- Πρόεδρος
 2. Κιούσης Θωμάς (Μάκης)- Γραμματέας
 3. Τσεβάς Κωνσταντίνος- Αντιπρόεδρος
 4. Γρίβας Θεόδωρος
 5. Γιαννάκος Νικόλαος
 6. Ντούνης Ανδρέας
 7. Πολίτης Παναγιώτης
 8. Γκίκας Γεώργιος του Νικ
 9. Κορωνιάς Αντώνιος
 10. Aδάμ Ελένη
 11. Κωνσταντάρας Κων/νος
 12. Κιούσης Κων/νος
 13. Θεοχάρη Μπούτση Γεωργία
 14. Ντούνης Σταμάτιος
 15. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 16. Κόλλιας Σπυρίδων
 17. Δήμας Αθανάσιος
 18. Λέκκας Δημήτριος
 19. Γκιόκα Αμαλία (Έμυ)
 20. Λουκά Νεφέλη
 21. Μιχαιρίνας Θεοφάνης (Φάνης)
 22. Ντούνης Γεράσιμος
 23. Aθανασίου Στέλλα συζ. Νικολάου
 24. Κερασιώτης Διονύσιος
 25. Κιούση Αθηνά
 26. Γκίκας Ισίδωρος
 27. Θηβαίου Δανάη
 28. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 29. Κουντούρη Αφροδίτη
 30. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 31. Βράχας Ανδρέας
 32. Παπαευθυμίου Ιωάννη

  Κατόπιν προσκλήσεως συμμετέχει και  ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης.

Τα πρακτικά τηρεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  Ιωάννα

Πετιμεζά.

Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων (33)  συμμετείχαν

στην ‘δια περιφοράς’ συνεδρίαση  οι (32).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης

και την συζήτηση του θέματος.

Στο άκουσμα της θλιβερής αναγγελίας του θανάτου του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην   Αντιδημάρχου Δημητρίου Πιέτρη, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα σε ένδειξη  πένθους για τον θάνατο του και ελάχιστου φόρου τιμής προς το πρόσωπό του.

 

                                                                  ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου εκφράζουν την οδύνη τους για την ξαφνική απώλεια του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Πιέτρη. Συμπάσχουν και πενθούν με την οικογένειά του. Η ανιδιοτελής στάση ζωής του, το ήθος του και η εμπειρία του θα λείψουν από το δημοτικό βίο.

Ο Δημήτριος Πιέτρης θα έχει πάντα μια θέση στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και στις καρδιές μας, ενώ η στάση ζωής και το πολιτικό του ανάστημα θα αποτελούν παράδειγμα για όλους εμάς τους νεότερους.

Ας αναπαύεται εν ειρήνη στη γη μας, τη γη αυτή που αγάπησε βαθιά και υπηρέτησε με αφοσίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του.

Δημήτρη, σε αποχαιρετάμε με αγάπη και σεβασμό, καλό σου ταξίδι.

Για τους λόγους αυτούς,

το Δημοτικό Συμβούλιο  Κρωπίας,

 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Ο κος Δήμαρχος κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας να  εκφωνήσει  τον επικήδειο λόγο.
 • Να εκφραστoύv τα συλλυπητήρια τoυ Σώματoς στηv oικoγέvεια τoυ εκλιπόvτoς.
 • Να τηρηθεί εvός λεπτoύ σιγή στην μvήμη τoυ,  στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό τoυ εκλιπόντος από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Να αναγνωστεί το παρόν Ψήφισμα στην εξόδιο ακολουθία και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Αιωνία του η Μνήμη.

 

 

 

 

 

 

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες

                                                     Το Δημοτικό Συμβούλιο

    Η  Πρόεδρος             Ο Γραμματέας                              Tα Μέλη

 

Μιχαιρίνα Δήμητρα         Κιούσης Θωμάς

Γρίβας  Θεόδωρος

Γιαννάκος Νικόλαος

Ντούνης Ανδρέας

Πολίτης Παναγιώτης

Γκίκας Γεώργιος του Νικ

Κορωνιάς Αντώνιος

Ο  Αντιπρόεδρος                                                                   Aδάμ Ελένη

Τσεβάς Κωνσταντίνος                                                           Κωνσταντάρας Κων/νος

Κιούσης Κων/νος

Θεοχάρη Μπούτση Γεωργία

Ντούνης Σταμάτιος

Γκοτζαμάνης Λάμπρος

Κόλλιας Σπυρίδων

Δήμας Αθανάσιος

Λέκκας Δημήτριος

Γκιόκα Αμαλία (Έμυ)

Λουκά Νεφέλη

Μιχαιρίνας Θεοφάνης(Φάνης)

Ντούνης Γεράσιμος

Aθανασίου Στέλλα

Kερασιώτης Διονύσιος

Ακριβές Αντίγραφο                                                           Κιούση Αθηνά

    Ο Δήμαρχος                                                                    Γκίκας Ισίδωρος

                                                                                    Θηβαίου Δανάη

Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

Κουντούρη Αφροδίτη

Δημήτριος  Ν.Κιούσης                                                     Ρεμπάπης Ευάγγελος

Βράχας Ανδρέας

Παπαευθυμίου Ιωάννης