6/10/2022

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσεων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ

Ενημερώνουμε, τους αμπελουργούς μας , ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) έως της 15/12/2022.

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν στην αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 ισχύουν τα εξής

Α) ΟΙ αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση .Στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνετε στο πεδίο «προορισμός» η ένδειξη «ιδιοκατανάλωση-συνεταιριστικό οινοποιείο»

Β) Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί που επιθυμούν να παράξουν οίνο για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, θα πρέπει να είναι οινοποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο «προορισμός» συμπληρώνεται η ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα».

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι οινοποιοί για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, προκειμένου να μπορούν να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής την ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα»

Γ) Στο πεδίο «προορισμός» δύνανται να συμπληρώνουν την ένδειξη «ίδια χρήση» μόνο οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός στρέμματος και ανώτερο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών .

Δ) Οι αμπελουργοί δύνανται να οδηγήσουν συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη, συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ»

Ε)Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί αναζητήσουν βεβαίωση για έκδοση άδειας απόσταξης αναγράφεται το εξής κείμενο «Από την οριστικοποιημένη δήλωση συγκομιδής προκύπτει ότι ο Παραγωγός (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) συγκόμισε τα κάτωθι (αναλυτικά τα στοιχεία της συγκομισθείσας πρώτης ύλης /σταφύλια)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

Περιφέρεια Αττικής στα τηλέφωνα 2132005341-5344 e-mail:gkastorini@patt.gov.gr

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ