ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μητρώα Αρρένων

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

 

Εκτίθεται στο Δημοτικό Κατάστημα από 5ας Μαΐου έως και 31ης Μαΐου 2021 οι συνταχθέντες ονομαστικοί πίνακες των γεννηθέντων αρρένων κατά το έτος 2020.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι γονείς όπως και κάθε ενδιαφερόμενος να προσέλθει στο Δημαρχείο Κρωπίας για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, περί διαγραφής, προσθήκης παραληφθέντων αρρένων, διορθώσεων, κ.λ.π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η παρούσα δημοσιεύεται δια τοιχοκολλήσεως στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος καθώς και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου.

 

  Η αρμόδια υπάλληλος                                                               Ο Δήμαρχος

για τα Μητρώα Αρρένων

 

 

   Μαρία Καζαντζή                                                                  Κιούσης Δημήτριος