ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: «  Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

Σχετ.1. ΚΥΑ με αριθμό 9269/24631/2020(ΦΕΚ Β’ 4032)

2.Το 792683/2024 έγγραφο του τμήματος φυτοϋγειονομικού ελέγχου

 

Σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 της ΚΥΑ  9269/24631/2020(ΦΕΚ Β’ 4032 η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ορίζεται στα επτά (7) έτη.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της  ανωτέρω ΚΥΑ:

  1. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 για να μπορούν να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.
  2. Η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αόριστης χρονικής ισχύος.
  3. Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγούνται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται στα εξεταστικά κέντρα του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και σύμφωνα με τον κανονισμό εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 

Επιπλέων σύμφωνα με τον ν.4036/2012(ΦΕΚ Α΄8) άρθ.8 παρ.2 στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 38 έως 44 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Ως εκ τούτου, για τους επαγγελματίες παραγωγούς των οποίων το πιστοποιητικό θα έληγε το προσεχές διάστημα και θα χρειαζόταν ανανέωση, η υποχρέωση αυτή μετατίθεται για δύο έτη

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανανέωσης του πιστοποιητικού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon

φυτοφαρμακα χρηση

Η Τεχν. Γεωπόνος