Πίνακας Κατάταξης της Ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 1/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας με αρ.πρωτ:1623/06-12-2022 και Α.Δ.Α:6ΘΣΑΟΚΥΓ-ΣΒ9 και αφορά Πρόσληψη Π.Ε. Παιδιάτρου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31-08-2023 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος γιά τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας οικ.Έτους 2022-2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ12022 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ