ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ/ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018/6ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση που προβλέπει  με το άρθρο 222  επαναρρύθμιση  για το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Είναι μια μερική δικαίωση των αγώνων της Δημοτικής Αρχής Κρωπίας που επισήμανε εγκαίρως το πρόβλημα στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως δεν ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες μας και αυτές των πολιτών μας. Δεν δίνεται πλέον, από τις 20 Ιουλίου 2018 και μετά, η δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής με τη μεταχρονολογημένη δήλωση του ιδιοκτήτη. Οι ευνοϊκές διατάξεις απαλλαγής ισχύουν για όσους έως 19 Ιουλίου 2018 είχαν διακόψει το ρεύμα στα ακίνητά τους. Επιπλέον, όσοι είχαν βεβαιωμένα ποσά από αναδρομικά τέλη και έχουν πληρώσει δεν επιστρέφονται τα ποσά. Μια σαφώς άδικη ρύθμιση για τους συνεπείς πολίτες.  Είναι όμως μια ρύθμιση σε θετική κατεύθυνση.

Ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη , μόνο σε όσους είχαν διακόψει το ρεύμα στα ακίνητά τους μέχρι και την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου (19 Ιουλίου 2018).Συγκεκριμένα δίνει εξάμηνη προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον  Δήμο μας, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από χρέωση δημοτικών τελών εφόσον δεν ήταν σε χρήση και υπήρχε διακοπή του ρεύματος.

Προσοχή: Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων προβαίνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους μετά τις 20 Ιουλίου 2018 πρέπει να προσέρχονται άμεσα στο Δήμο για να το δηλώσουν. Ο νέος νόμος  δίνει τη δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής μόνο σε όσους είχαν διακόψει το ρεύμα στα ακίνητά τους έως 19 Ιουλίου 2018.

Για την εφαρμογή του νέου νόμου αρμόδιο είναι το Τμήμα Εσόδων Δήμου Κρωπίας, 2ος Όροφος, Δημαρχείο Κρωπίας (Ωράριο 08:00 πμ- 14:00, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής).Προκειμένου να ασκήσετε τις δυνατότητες που σας παρέχει ο νόμος παρακαλούμε να προσέρχεστε με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ (σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ) και 2) υπεύθυνη δήλωση –αίτηση (μη χρήσης του ακινήτου) που συμπληρώνεται στο Τμήμα μας με επισυναπτόμενο αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Τηλ.: 2132000743, 2132000747 (ή 2106622324 εσωτερικό 143 & 147)

 

Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ: ΑΡΘΡΟ 222

Η νέα ρύθμιση του άρθρου 222 για την απαλλαγή των κενών ακινήτων προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171) Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».

2. «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος (σ.σ 19.07.2018) κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Δείτε και κατεβάστε από εδώ την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση απαλλαγής.