ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           Κορωπί  29 Μαρτίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.:5726

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 ως σήμερα ισχύει».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΥΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΥΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4674/2020,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 & 213 του Ν. 4555/18 (ΥΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α΄) σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Κρωπίας αντιστοιχούν (5) πέντε θέσεις Αντιδημάρχων,
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας ΦΕΚ 1070/Β/30-04-2013 και όπως ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4807/2021 περί αμοιβής Ειδικών Συνεργατών με την ειδικότητα,
 6. Την με αριθμό 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας,
 7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5317/22-03-2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την πρόβλεψη των απαραίτητων πιστώσεων στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024, και των επόμενων ετών εφόσον θα παρέχουν τις υπηρεσίες,
 8. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης ενός/μιας (1) Ειδικού/ής Συνεργάτη/ιδας για την επικουρία του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα, ο οποίος με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόθεση του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΠΕ ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και με τεκμηριωμένη εμπειρία:  σε τεχνικά θέματα του Δήμου Κρωπίας  , όπως σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης  δημόσιων έργων, ιδίως όσων υλοποιούνται δια μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα Αντ.Τρίτσης, Πράσινο Ταμείο, σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα , σε θέματα αποχέτευσης και ύδρευσης , σε περιβαλλοντικά θέματα .

Επαγγελματική απασχόληση ή εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση- πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για τους αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες, α) χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, β) συμβάσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τεχνικών δημοσίων έργων ή μελετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από 1-04-2024 έως 5-04-2024,  την σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 • Σχετική Αίτηση στην οποία να δηλώνεται το ενδιαφέρον για την προκηρυσσόμενη θέση ειδικού συνεργάτη
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τη θέση που θα επιλέξουν.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των καθηκόντων.

Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω αντικείμενα.

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) και πιο συγκεκριμένα :

 • ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
 • ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 • ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.
 • ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • Αντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την σχετική αίτηση θα πρέπει  να υποβληθούν στο Γραφείο προσωπικού  του Δήμου Κρωπίας, Βασ. Κων/νου 47 τηλ. 2132000751  ή στο e-mail:typo.koropi@gmail.com, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4735/2020: “Το έργο των Ειδικών Συμβούλων και των Ειδικών Συνεργατών

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου και του Ειδικού Συνεργάτη.

Με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ.α της παρ.3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  του Ν. 3463/2006.

Η μισθοδοσία θα βαρύνει τον  ΚΑ 00-6031.001 « Αμοιβές ειδικών και επιστημονικών συνεργατών» και  ΚΑ  00-6053.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων –ΕΦΚΑ» του προϋπολογισμού Δήμου Κρωπίας

Η πλήρωση της θέσης του/της Ειδικού/ής Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο οποίος προσλαμβάνει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007). Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανομένου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007), η διάρκεια της οποίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο της παρούσας δημοτικής αρχής, ήτοι την 31.12.2028. Στα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν 3584/2007. H σύμβαση εργασίας των Ειδικών συμβούλων, των Επιστημονικών συνεργατών και των Ειδικών συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεσή του για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της Παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα  δημοσιευθεί στο τύπο και θα αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Κρωπίας .

Ο      Δήμαρχος

 

                                                                                                      Δημήτριος Κιούσης