ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 24 Αυγούστου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 11041
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μεταβολής όρων μοριοδότησης

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 52878 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/Β’/22-08-2020) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 50175/07-08-2020 ΚΥΑ «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( /Β’ 3324) και η οποία ισχύει ως εξής:
«α) Εμπειρία
Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:
Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία».

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ν. Κιούσης