ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

20/4/2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε η απόφαση 2365/27.5.2009 του ΥΠΑΑΤ για την απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων με νεώτερη σύμφωνα με το ΦΕΚ 2335/Β΄/2023.

Συγκεκριμένα  με την η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.12.2023.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/ Γ4/2366/27.5.2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Περιφέρεια Αττικής τμήμα εγγείων βελτιώσεων, Συγγρού 80-88 .

 

Η  ΓΕΩΠΟΝΟΣ