Το Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας διενεργεί  Διαγωνισμό ΣΜΕ1/2022 Παιδιάτρου συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων γιά τους Παιδικούς του Σταθμούς.

Συνημμένα:1.Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΜΕ1/2022,ΑΔΑ:6ΘΣΑΟΚΥΓ-ΣΒ92.Περίληψη Ανακοίνωσης ΑΔΑ:6ΩΦ8ΟΚΥΓ-ΙΓΑ3.Παράρτημα Ανακοινώσεων με σήμανση έκδοσης 06-07-20214.Αίτηση Δήλωση συμμετοχής με ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ Σ.Μ.Ε.1  για κατηγορία Π.Ε.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail:sfittos.diav@gmail.com από 23-12-2022 έως και 02-01-2023.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΜΕ1-2022 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ1-2022 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΔΑ 6ΩΦ8ΟΚΥΓ-ΙΓΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ (1)