ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το Ν.4876/23-12-21, παρατείνεται η έκτακτη ρύθμιση οφειλών πληττόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από τον κορωνοϊό, προς τον Δήμο Κρωπίας και τα νομικά του πρόσωπα.

Στη ρύθμιση μπορούν να εισαχθούν Οφειλές προς τον δήμο Κρωπίας και τα νομικά του πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.02.2020 μέχρι 30.11.2021.

Προθεσμία αίτησης: έως το αργότερο 28.02.2022

Δικαιούχοι υπαγωγής είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου καθώς επίσης και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών https://dimotis.koropi.grμήμα Ταμειακής), να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Ποιες οφειλές αφορά: Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 15.2.2020 έως 30-11-21 προς το Δήμο Κρωπίας και τα νομικά του πρόσωπα.

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που έχουν πληγεί από τον COVID-19.

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

ββ) είναι άνεργοι,

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.