Οι υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Γενικός Γραμματέας, τηλέφωνο εσωτερικό: 148

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τηλέφωνο εσωτερικό: 112, 113

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, τηλέφωνο εσωτερικό: 128

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Αυτοτελές Γραφείο Ενίσχυσης της Απασχόλησης και Προβολής της Τοπικής Παραγωγής και της Επιχειρηματικότητας

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στην οποία ανήκουν:

α) το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

β) το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στην οποία ανήκουν:

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών και γεωργικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης κατά τις κείμενες διατάξεις.

α) το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

β) το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

γ) το Γραφείο Τουρισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στην οποία ανήκουν:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων και την ενεργειακή διαχείριση. Η Διεύθυνση έχει την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

α) το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτικής Προστασίας και Κοιμητηρίων

β) το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

γ) το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Ειδικών και Εξωτερικών Συνεργείων

δ) το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στην οποία ανήκουν: Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού έχει αρμοδιότητα στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, της προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου σε ζητήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προώθησης της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

α) το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

β) το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων

γ) το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία ανήκουν:

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

α) το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

γ) το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

  1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία ανήκουν:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

α) το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

γ) το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

δ) το Τμήμα Ταμείου

  1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία ανήκουν:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

α) το Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων

β) το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης

γ) το Τμήμα υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών έργων και ύδρευσης/αποχέτευσης

δ) το Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

ε) το Τμήμα τοπογραφικού

στ) το Τμήμα Πολεοδομίας, στο οποίο ανήκουν:

1) το Γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης

2) το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

3) το Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

  1. Διεύθυνση ΚΕΠ:

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

α) το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης

β) το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης