ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κορωπί   15   Απριλίου  2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 5262

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

            ——-

Ταχ. Δ/νση     :  Βας.Κωνσταντίνου 47                         ΠΡΟΣ:  ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ταχ. Κώδικας : 194 00 Κορωπί

FAX               :  210 6624963

Πληροφορίες :  Τσαπρούνης Αντώνιος

Τηλέφωνο    :    2132000760

 

 

ΘΕΜΑ:  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου του Δήμου Κρωπίας  με αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα για χρηματοδότηση των έργων Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων και μετατόπιση αγωγών ύδρευσης συνολικού ύψους 977.485,01 €

 

 

Ο Δήμος Κρωπίας προκειμένου να προχωρήσει στην σύναψη δανείου για την  εκτέλεση των έργων Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων και μετατόπιση αγωγών ύδρευσης συνολικού, σας καλεί να υποβάλλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντός  σας,  με βάσει τους παρακάτω όρους, σύμφωνα  με την 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 38/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συνολικό ποσό δανείου                   :          977.485,01   (849.986,97 + 127.498,04)

Διάρκεια αποπληρωμής                   :          8 έτη

Τρόπος εξυπηρετήσεως  δανείου     :          Μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

Αποπληρωμή δόσεων                      :          Εκχώρηση τμήματος των κεντρικών

αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) ή εξειδικευμένων

επιχορηγήσεων  (ΣΑΤΑ)

Επιτόκιο                                           :          Σταθερό Επιτόκιο

 

Παρακαλούμε όπως έχουμε τις προτάσεις σας μέχρι τις 30/4/2020, οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία του Δήμου μας υπόψη του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παπαγεωργάκη Ευάγγελο ή στο email mayor@koropi.gr ή στο ΦΑΧ 210-6624963.

 

 

         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                  Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                  

                                                                                            

                                                                                            

 

Ευάγγελος Παπαγεωργάκης                                                    Δημήτριος Κιούσης