Αριθμ.πρωτ.7794

                                                                                                                                                       Ημερ/νία16/06/2020

 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

   «ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»

16 και 17 Ιουλίου 2020

 

Σύμφωνα με τον ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄) και την ΚΥΑ  36857/20 (ΦΕΚ 2277 Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τετάρτη 08/07/2020, στις οποίες θα σημειώνεται το αντικείμενο  δραστηριότητας  του πωλητή και ανήκουν αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αδειούχοι λαϊκών αγορών μόνον βιομηχανικών ειδών
  • Αδειούχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (άνθη και μεταποίηση).
  • Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
  • Πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
  • Φυσικά πρόσωπα του άρθρου 45 του ν. 4497/2017

 

Αιτήσεις μετά τις 08/07/2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

 

Οι θέσεις θα δοθούν στις  07 – 08/07/2020 και από ώρα  08:30 κατά προτεραιότητα στους συμμετέχοντες από το 2019.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα δοθούν στις  15/07/20.

Κόστος συμμετοχής:     100 €/4 μέτρα.

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Κ Ρ Ω Π I Α Σ

    

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ       ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ □    ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ      ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
Δ/ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Α.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
Α.Φ.Μ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΩΝ 

 

ΣΥΝ/ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, ή Διαβατηρίου
Άδεια λαϊκής αγοράς αποκλειστικά βιομηχανικών ειδών.
Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς µε αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα
Άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εμπορίου.
Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου
Άδεια του άρθρου 19 και άρθρου 45 του ν. 4497/2017.

 

      Ο  αιτών

 

……………………..

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2020