18/03/2021

 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού  Eggplant mottled crinkle virus.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 1933/57248/2-3-2021 έγγραφο του ΥπΑΑΤ, η Γενική  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  της ΠΕ Αττικής , μας γνωστοποίησε τη διαπίστωση της παρουσίας του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (Eggplant mottled crinkle virus, EMCV) σε θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.

Προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες στις προσβεβλημένες καλλιέργειες και να εκριζωθεί ο ιός και δεδομένου ότι για την αντιμετώπιση του εν λόγω ιού δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα, προτείνονται στους καλλιεργητές οι ακόλουθες ενέργειες.

  1. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών, μετά την μεταφύτευσή τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση / καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
  2. Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0,5% NaOCl ή Virkon S.
  3. Καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
  4. Κάλυψη παπουτσιών και χρησιμοποίηση φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
  5. Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
  6. Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
  7. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
  8. Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανσης των χώρων του θερμοκηπίου.
  9. Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού η συμπτωμάτων να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας στο 2132000728 .

Δείτε φωτογραφίες στους παρακάτω συνδέσμους.

Φωτογραφία Α

Φωτογραφία Β

Φωτογραφία Γ

Φωτογραφία Δ

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ