«Ενεργειακές Παρεμβάσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» MIS 6001359

Ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Δημοτικών κτιρίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001359, συνολικού προϋπολογισμού 613.310,81 εκ των οποίων 360.000,00 αποτελούν συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3178/2023 Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη ικανοποιεί τον Στόχο Πράσινη Ευρώπη, εμπίπτει στην Προτεραιότητα 2Α- Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και ανθεκτικού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ

Η πράξη αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του 5 κτιρίων εντός 4 Δημοτικών σχολείων του Δήμου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κτίρια που επιλέχθηκαν για να αναβαθμιστούν ενεργειακά είναι αυτά των : 1ου , 2ου , 3ου (2κτίρια) και 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, τα οποία είναι μεγάλης παλαιότητας και έχουν υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις. Τα ανωτέρω κτήρια συνολικής επιφάνειας 4.221,43 τ.μ. βρίσκονται καθημερινά περί δεκάδες άτομα και επισκέπτες.

Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει α) Αντικατάσταση Κουφωμάτων β) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης γ)Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δ)Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.

 

Οι παρεμβάσεις αυτές υπολογίζεται σύμφωνα με το ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ ότι θα επιφέρουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου(CO32) κατά 218,19 kg/m2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η πράξη θα είναι άμεσα λειτουργική, μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου, καθώς αφορά σε εγκατάσταση αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led χαμηλής κατανάλωσης και εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος του 3ου δημοτικού σχολείου Κρωπίας.  Τα οφέλη θα είναι άμεσα αντιληπτά  στους πολίτες .