Αγροτικά Νέα

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 128

Καλούνται οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου εμπορίου που είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Κρωπίας, να προσέλθουν μέχρι 31/03/2018, να απογραφούν και ανανεώσουν τις άδειές τους, σύμφωνα με τον ν. 4497/2017.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια.

Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ανανεώνουν τις άδειές τους στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ