ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ.: Χατζηπέτρος Γ.

Τηλ.: 2132000728

 

               06/08/2021

            

     

 

 

Ενημερώνουμε τους απασχολούμενους στην αλιεία ότι, δημοσιοποιήθηκαν προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας 2014-2020:

1) μέτρο 3.4.4, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης (αδα: 61ΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ).

2) 3.2.2  και  4.2.4, επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας

με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 15/10/2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα ΤΚ 11527.

Τηλ: 2131501186 – 2131501181 – 2131501175

 

Ο  ΓΕΩΠΟΝΟΣ