ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί, 11/4/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                ΠΡΟΣ: Όλους τους Δημότες & κατοίκους

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 47                                  του Δήμου Κρωπίας                                       

Ταχ. Κώδικας: 19441 Κορωπί

Πληροφορίες: Χριστίνα Παπαχρήστου

Τηλέφωνο: 213 2000 731

mail: politikiprostasiadimoukropias@gmail.com

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων. Προληπτικά μέτρα ενόψει έναρξης αντιπυρικής περιόδου 2022»

 

 

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1301, 18.03.2022 τεύχος Β΄ με το  οποίο εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη, ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών και προστασίας της Δημόσιας υγείας, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένος περιοχές ή κοντά σ΄αυτές, υποχρεούνται έως 30 Απριλίου 2022, να μεριμνήσουν για την καθαριότητα αυτών, ήτοι στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα, σπασμένα κλαδιά και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ενόψει της αντιπυρικής περιόδου από 1.5.2022 έως 31.10.2022.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύει και επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β΄ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006.

Παρακαλούμε όλους τους Δημότες και κατοίκους πριν εναποθέσουν (πάντα σε λογικά πλαίσια όγκου) τα ξερά χάρτα και κλαδέματα να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα.

 

 

Γραφείο Δημότη:  800 11 34 600 (χωρίς χρέωση),  213 2000766

Αμαξοστάσιο Δήμου Κρωπίας: 210-6026303

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας: 210-6620675

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας     

   Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Θεόδωρος  Γρίβας