ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί, 3/4/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλους τους Δημότες & κατοίκους

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 47 του Δήμου Κρωπίας

Ταχ. Κώδικας: 19441 Κορωπί

Πληροφορίες: Χριστίνα Παπαχρήστου

Τηλέφωνο: 213 2000 731

mail: politikiprostasiadimoukropias@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων»

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1301, 18.03.2022 τεύχος Β΄ με το οποίο εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη), ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών και προστασίας της Δημόσιας υγείας, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένος περιοχές ή κοντά σ΄αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνταν έως 30 Απριλίου 2023, να μεριμνήσουν για την καθαριότητα αυτών, ήτοι στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ενόψει της αντιπυρικής περιόδου από 1.5.2023 έως 31.10.2023.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δε συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (περ. 26της υποπαρ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006).

Παρακαλούμε όλους τους Δημότες και κατοίκους πριν εναποθέσουν (πάντα σε λογικά πλαίσια όγκου) τα ξερά χάρτα και κλαδέματα να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα.

Γραφείο Δημότη: 800 11 34 600 (χωρίς χρέωση), 213 2000766

Αμαξοστάσιο Δήμου Κρωπίας: 2106026303

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας: 2106620675

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Θεόδωρος Γρίβας