ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47

Τ.Κ. 19441

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

 

 Κορωπί, 30/05/2022

 Αρ. Πρωτ: 8458

      

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της 2ας  Ιουνίου 2022, ως ημέρας Τοπικής Αργίας του Δήμου Κρωπίας»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

2) την υπ’ αρ. 215/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, η οποία έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις σχετικές ενέργειες λόγω αρμοδιότητας,

3) την υπ΄ αριθμ. 67/2021 με θέμα: «Επικαιροποίηση της με αριθμό 215/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αναλήψεως του Κυρίου ως τοπικής αργίας εκάστου έτους»,

4) το γεγονός ότι, όπως ενημερωθήκαμε, ολοκληρώνετε η διαδικασία και στο άμεσο προσεχές διάστημα, θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Την καθιέρωση της εορτής της Αναλήψεως, που το τρέχον έτος εορτάζεται την 2αν Ιουνίου, ως Θρησκευτικής Εορτής  της Πολιούχου της Πόλης μας και κατά συνέπεια ως ημέρας επίσημης  υποχρεωτικής Αργίας του Δήμου Κρωπίας.

Λόγω της ως άνω Τοπικής Αργίας, δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικές Υπηρεσίες, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Σχολεία της Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας.

Η παρούσα   να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσον στους ενδιαφερόμενους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ