ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: « Μέτρο πρώιμης συγκομιδής 2020-2021»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Απόφαση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με θέμα «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 για την περίοδο 2020-2021» Η υποβολή των αιτήσεων – δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dagrotikis.anat@patt.gov.gr) ή με ραντεβού μετά από επικοινωνία στα τηλεφ.2132005177,5341,5344 της ΠΕ Ανατολικής Αττικής. Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει από 22/04/2021 έως 29/04/2021.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν της παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της απόφασης 1031/105581/19-04-2021.

β) να είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο

γ) να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις συγκομιδής ή και οι δηλώσεις παραγωγής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα

δ) να έχει υποβληθεί για αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος

ε) να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

στ) το μέγεθος της φυτεμένης έκτασης να είναι ίσο η μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν.(ΕΕ)1150/2016

ζ) να έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018

2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/2019 της Επιτροπής, δεν χορηγείτε στήριξη για τους παραγωγούς με μη εγκεκριμένες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού 479/2008 και στο άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΕ)1308/2013 αντίστοιχα .

για να δείτε την απόφαση1031/105581/19-04-2021 πατήστε

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ