ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1. Η μελέτη πράξης εφαρμογής (Πρ. Εφ) της περιοχής επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (Ε.Ρ.Σ.) Κορωπίου εμβαδού επιφανείας 1300 στρεμμάτων περίπου, αφορά την ενεργοποίηση της πολεοδομικής μελέτης που εγκρίθηκε , με το Π.Δ. 23-2-2016 (ΦΕΚ 39 ΑΑΠ/17-3-2016), των ΠΕ4 και 5 και τμημάτων των ΠΕ1 και 3 Δήμου Κρωπίας, βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων, πλην των άλλων, των άρθρων 43 (παρ. 1,4 και 5 ) και 44 (παρ. 1,2 και 4) του ΚΒΠΝ, με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2. Επισημαίνεται, ότι με το με αριθμό. 175/6/2014 Πρακτικό – Γνωμοδότηση Επεξεργασίας του Σ.τ.Ε. είχε κριθεί νόμιμο το Π.Δ/μα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του Κορωπίου. Παρά ταύτα απαιτήθηκαν 21 μήνες για την δημοσίευση της μελέτης, (για τυπικούς λόγους, αλλαγή Υπουργών) κλπ.), όπως φαίνεται στα με αριθμούς 125/2015 και 153/2015 Πρακτικά – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (σ.σ κάθε φορά που αλλάζει ο υπογράφων Υπουργός επανέρχεται στο Σ.τΕ!)

3. Με την με αριθμό πρωτ. 18596/27-8-2014 πράξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δόθηκε εντολή στον ανάδοχο έναρξης του Γ’ Σταδίου (Β και Γ’ κεφαλαίου στην Πράξη Εφαρμογής) σε εκτέλεση των με αριθμούς 15889/21-7-2005 και 10585/11-6-2009 Συμβάσεων του Δ. Κρωπίας με αυτόν, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2508/1997 που αφορούν στην Π.Μ. και στην Πράξη Εφαρμογής (Π.Εφ.), όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά τη σύνταξη της Π.Μ.

4. Με την με αρ. πρωτ. 3411/24-2-2015 , σε διάστημα 6 μηνών, υποβλήθηκε στο Δήμο Κρωπίας το Γ’ Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης (Πράξη Εφαρμογής), δύο μήνες μετά την δημοσίευση του Ν. 4315/2014 (για τον τρόπο υπολογισμού εισφορών σε γη και χρήμα).

5. Ύστερα από 2 χρόνια, και σε εφαρμογή της με αριθμό 79/2015 του Δ.Σ. του Δήμου μας, που γνωμοδότησε υπέρ της υπαγωγής της μελέτης Π.Ε. των ως άνω Π.Ε. στις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 4315/2015 περί εισφορών σε γη ,

με την με αριθμό 69797/16/3-5-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή της μελέτης πράξης εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 4 και 5 και τμημάτων των Π.Ε. 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας στις προϊσχύουσες του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α’/24-12-2014) διατάξεις περί εισφοράς γης και ανακλήθηκε η με αρ. 96906/7-7-2015 (ΑΔΑ 78ΝΗ7Λ7-6 ΑΖ) προηγούμενη Απόφαση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4315/2014, που αφορούν στην υπαγωγή στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης του άρθρου 1 και των εκκρεμών διαδικασιών πολεοδόμησης, εφόσον μέχρι την δημοσίευση του, στο ΦΕΚ 269 Α’/24-12-2014 είχε δοθεί εντολή σύνταξης του Γ’ Κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής.

6. Με την με αριθμό πρωτ. 9445/26-5-2017 πρόσκληση του Δήμου Κρωπίας και του Πολεοδομικού Γραφείου η μελέτη Πρ. Εφαρμογής αναρτήθηκε για την υποβολή ενστάσεων, υποβλήθηκαν 188 ενστάσεις εκ των οποίων οι 150 αφορύν το αντικείμενο της Πράξης Εφαρμογής (τακτοποιήσεις ) και οι υπόλοιπες διορθώσεις των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων των αρχικών ιδιοκτησιών. Για τις ενστάσεις αυτές έχει υποβληθεί ήδη η εισήγηση του μελετή.

Παρά τα ανωτέρω και το γεγονός ότι το Π.Δ. 23-2-2016 (ΦΕΚ 39 ΑΑΠ/17-3-2016), εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη των ΠΕ4 και 5 και τμημάτων των ΠΕ1 και 3 Δήμου Κρωπίας, βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων, πλην των άλλων, των άρθρων 43 (παρ. 1,4 και 5 ) και 44 (παρ. 1,2 και 4) του ΚΒΠΝ, δεν έχει προσβληθεί στο ΣτΕ και ισχύει κανονικά, εκδόθηκε η με αριθμό 53933/19996/17-7-2017 προσβαλλόμενη Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Α.Δ.) Αττικής, με την οποία έγινε δεκτή η από 15-5-2017 προσφυγή των κ. Γεωργίου Αθαν. Κόλλια, Δημητρίου Θωμά Αναγνώστου και Γεωργίου Ιπποκρ. Αδαμοπούλου και ακυρώνεται η με αριθμό 69797/16/03.05.2017 Απόφαση της Περιφ. Αττικής κατά παράβαση του νόμου και με μη νόμιμη αιτιολογία, όπως αναλυτικά καταγράφεται στην, από 23-10-2017,Προσφυγή μας στο Διοικητικό Εφετείο.

7. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος σε εφαρμογή των με αριθμούς 15889/21-7-2005 και 10585/11-6-2009 Συμβάσεων, εκπόνησε την μελέτη της Πράξης Εφαρμογής σε 6 μήνες, υποστήριξε στο διάστημα των 2 χρόνων που απαιτήθηκαν για την έκδοση της απόφασης από την Περιφέρεια Αττικής την με αριθμό 79/2015 του Δ.Σ. του Δήμου μας, για την υπαγωγή της Πρ. Εφ. στις προϊσχύουσες διατάξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης, και σε διάστημα 20 μόνον ημερών εξέδωσε πρόσκληση για την ανάρτηση της μελέτης.

8. Έτσι ενώ απαιτήθηκε χρονικό διάστημα 8 μηνών για την σύνταξη και ανάρτηση της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής, από τον Δήμο Κρωπίας, απαιτήθηκαν:

Α) 21 μήνες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη δημοσίευση της μελέτης (μετά το με αριθμό 175/6/2014 Πρακτικό και Γνωμοδότηση του Σ.Τ.Ε)

Β) 14 μήνες από την Περιφέρεια Αττικής για την υπαγωγή της Πράξης Εφαρμογής στις προϊσχύουσες του Ν.4315/2014 διατάξεις(μετά την δημοσίευση του Π.Δ. 23-2-2016 (ΦΕΚ 39 ΑΑΠ/17-3-2016)

9. Τέλος για την εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου κατά της με αριθμό 53933/19996/17-7-2017 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Α.Δ.) Αττικής, θα απαιτηθούν, χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου, επιπλέον 12 μήνες περίπου.

Η δημιουργηθείσα ακυρωτική εκκρεμοδικία ανατρέπει αναγκαστικά τη διαδικασία έγκρισης της Πράξης Εφαρμογής και την κύρωσής της, μετά την παράνομη ακύρωση, της με αριθμό 69797/16/03.05.2017 Απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, στερεί τον Δήμο Κρωπίας, παρά τι μέχρι τώρα επίμονες προσπάθειες του για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού του Συμβουλίου, από την εξασφάλιση των απολύτως απαραίτητων χώρων εκπαίδευσης για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του αλλά και την όλη πολεοδομική οργάνωση του.