09/11/2023        

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί́ υποβάλλουν από 1η Νοεμβρίου έως τη 20η Νοέμβριου 2023, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ., Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  και Αναλυτικό́ Πίνακα στοιχειών αμπελοτεμαχίων για ένταξη στην παρέμβαση που αφορά στην αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.

 

Η Παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2919/95506/ 13-09-2017 υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β’ 3276),

β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή/και δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στην Παρέμβαση. Η επιβεβαίωση της καλής υφιστάμενης καλλιεργητικής κατάστασης του αμπελώνα και η ορθή συντήρησή του πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα του επιτόπιου προενταξιακού ελέγχου σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες δηλώσεις συγκομιδής,

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος κατάθεσης της αίτησης,

ε) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού για την Παρέμβαση, μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,

στ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, ζ) η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στην Παρέμβαση καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα φυτεμένη έκταση που νοείται η έκταση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/126,

η) Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις ή στον αριθμό των πρέμνων, πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης,

θ) εκτάσεις φυτεμένες με τις ποικιλίες «Ξινόμαυρο» και «Νεγκόσκα» στην Π.Ε. Κιλκίς, οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ Γουμένισσα», δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Παρέμβαση για τις δράσεις «εκρίζωση-αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης. Μπορούν να συμμετέχουν στη δράση «εκρίζωση-αναφύτευση με ίδια ποικιλία» και στη δράση της αναφύτευσης, εκτάσεις όταν προέρχονται από εκριζώσεις εκτάσεων μόνο με ποικιλίες «Ξινόμαυρο» ή/και «Νεγκόσκα» και όταν πρόκειται να φυτευτούν μόνο με τις ίδιες ποικιλίες «Ξινόμαυρο» ή/και «Νεγκόσκα».

Για τον ίδιο λόγο στην Π.Ε. Αχαΐας οι ποικιλίες «Κορινθιακή» και «Μαυροδάφνη» που συμμετέχουν στον οίνο ΠΟΠ «Μαυροδάφνη Πατρών», καθώς και η ποικιλία «Μοσχάτο Άσπρο» που συμμετέχει στους οίνους ΠΟΠ «Μοσχάτος Πατρών» και «Μοσχάτος Ρίου Πατρών» δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Παρέμβαση για τις ίδιες δράσεις.

Αντιθέτως οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:

  1. i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
  2. ii) επανεμβολιασμός,

θ) στην Παρέμβαση εντάσσονται τα αμπελοτεμάχια, όπως καταγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση ένταξης από τον παραγωγό (συγκεκριμένης θέσης και έκτασης) για την περίοδο εφαρμογής της Παρέμβασης.

  1. Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:

α) στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης, σε ένα ή περισσότερα τεμάχια και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε,

β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη, γ) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (υπ’ αρ. 2454/235853/20-9-2019 υπουργική απόφαση Β’ 3645), όπως ισχύει «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού»).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ΥΑ 3138/329916/27-10-2023(ΦΕΚ6310/Β/2023) του ΥΠΑΑΤ ή να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στην Παλλήνη (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 2132005344).

 

 

 

Η  ΓΕΩΠΟΝΟΣ