Με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Ν. Κιούση ορίστηκαν οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι για την περίοδο 11.09-2019 έως 30.09.2020 

Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι :

  1. Θεόδωρος Γ. Γρίβας Aντιδήμαρχος, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.

Στον κ. Θ.Γρίβα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες :  της Πολιτικής Προστασίας και έχει την  εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας : του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κοιμητηρίων, του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών και Εξωτερικών Συνεργείων, του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Επίσης έχει  την εποπτεία  και τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο Γραφείο Δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και των προβλημάτων παράνομης κατάληψης ομάδων πολιτών κοινοχρήστων χώρων. Επίσης συνεργάζεται με όλους τους Αντιδημάρχους για την σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Τέλος, εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,  Παναγιώτης Πολίτης

 

  1. Νικόλαος Κ. Γιαννάκος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Στον κ. Ν.Γιαννάκο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες :  της εποπτείας, του συντονισμού και της ευθύνης, της εκπόνησης των μελετών του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων, του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων, Σηματοδότησης και Σήμανσης,  του Τμήματος Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / Αποχέτευσης, του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.  Έχει επίσης,  την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τοπογραφικού και Κτηματολογίου, την  εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη για τις Πολεοδομικές και Χωροταξικές μελέτες, Πράξεις Εφαρμογής και Αναλογισμού, μελέτες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και τις μελέτες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Υπογράφει πάσης φύσεως βεβαιώσεων Πολεοδομικού χαρακτήρα, παλαιότητας κτισμάτων, οδών και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία. Έχει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο Γραφείο Δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς τουΈχει αρμοδιότητα προγραμματισμού σύνταξης μελετών κατασκευών και ανακατασκευών Παιδικών Χαρών, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας αυτών. Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέα Ντούνη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εκτέλεση έργων και προμηθειών του Δήμου. Επίσης συνεργάζεται με όλους τους Αντιδημάρχους για την σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμος  εκπρόσωπος του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,  Παναγιώτης Πολίτης.

 

  1. Ανδρέας Ντούνης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Αναπληρωτής Δημάρχου Κρωπίας -σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του- και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στον κ. Ντούνη μεταβιβάζονται, οι αρμοδιότητες : της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και η παρακολούθηση όλων των νομικών υποθέσεων. Έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, των Υπηρεσιών Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. Οργανώνει τα αρχεία του Δήμου. Τελεί τους πολιτικούς γάμους.  Έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής ΑνάπτυξηςΥπογράφει τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Κρωπίας, καθώς και όλων των εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Εχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης, του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και του Τμήματος Ταμείου.  Έχει την εποπτεία, τον συντονισμό, την ευθύνη   Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και όλων των υπηρεσιών της Δ/νσης ΚΕΠ.  Έχει την εποπτεία και διαχείριση του Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και φύσεως εκδηλώσεων του Δήμου.  Έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας για την παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των προμηθειών υλικών, υπηρεσιών κλπ που άπτονται του τομέα αρμοδιότητάς του. Επίσης, συνεργάζεται με όλους τους Αντιδημάρχους για την σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών κανονισμών του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρακολουθεί, την τήρηση και τον σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.  Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών  Υπηρεσιών Νικόλαο Γιαννάκο του Κων/νου  ολοκληρώνουν διαδικασίες για τη δημοπράτηση έργων και προμηθειών του Δήμου. Συντονίζει και  παρακολουθεί τα θέματα καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο Γραφείο Δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς τουΣε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τα καθήκοντά του ασκεί ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, ο οποίος αναπληρώνει τον ΔήμαρχοΟρίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.  Εκπροσωπεί τον Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμος εκπροσώπος του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Γιαννάκος.

 

  1. Παναγιώτης Γ. Πολίτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Στον κ. Παναγιώτη Πολίτη μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη της υλοποίησης των έργων,  του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων, του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων και Σηματοδότησης, του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων, Τμήματος Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / ΑποχέτευσηςΗ  εποπτεία, ο συντονισμός και η υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης του Δήμου. Η  εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη της λειτουργίας για την παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των προμηθειών υλικών, υπηρεσιών κλπ που άπτονται του τομέα αρμοδιότητάς του. Η κατασκευή και συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου. Η έγκριση και υπογραφή τοποθέτησης παροχών ύδρευσης και παροχών σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους (επούλωση λάκκων κλπ). Συντονίζει και την παρακολουθεί τα θέματα καθημερινότητας του Δήμου  και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και των προβλημάτων παράνομης κατάληψης ομάδων πολιτών κοινοχρήστων χώρων. Επίσης, συνεργάζεται με όλους τους Αντιδημάρχους για την σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Γιαννάκος.

  1. Ελένη Κ. Αδάμ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Στην κ. Ελένη Αδάμ μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και οι αρμοδιότητες που έχει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Κοινωνικές δομές, ευρωπαϊκά προγράμματα, αδέσποτα κ.α).  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου.Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης.   Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο Γραφείο Δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης, συνεργάζεται με όλους τους Αντιδημάρχους για την σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Έχει τον προγραμματισμό για την κάλυψη των σχολικών εγκαταστάσεων και υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς και την εποπτεία και τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προέδρους. Συνδράμει τον  Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ σε τομείς κοινωνικής πολιτικής (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικός Οργανισμός, κλπ).  Έχει την  εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των τομέων επικοινωνίας του Δήμου. Την ευθύνη της λειτουργίας των Σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, την αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ντούνης.

Διαβάστε και εδώ την απόφαση του Δημάρχου.