ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΚΟΡΩΠΙ, 18/09/2020            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1268

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΦΗΤΤΟΣ»

ΤΗΛ.210 6026272 ΕΣΩΤ. 144

FΑΧ:210 6624963

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Δήμητρα Περιβολάρη

 

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση του κυλικείου στο Παπασιδέρειο Στάδιο Κορωπίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»

 

Προκηρύσσει επαναληπτική φανερή προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί χώρος μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος – κυλικείο) στο Παπασιδέρειο Στάδιο Κορωπίου, με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον περιβάλλοντα χώρο, μετά την χορήγηση της απαιτούμενης αδείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Το ακίνητο βρίσκεται στο Παπασιδέρειο Στάδιο του Δήμου Κρωπίας και έχει επιφάνεια 12,5 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ενώπιων της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, ήτοι την 30ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00.

Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κρωπίας που βρίσκετε στην οδό Βασ. Κων/νου 47.

Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το ποσό των εκατό (100,00) Ευρώ μηνιαίως.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 με 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.

Αρμόδιος υπάλληλος  κα Δήμητρα Περιβολάρη, Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 47, Τηλέφωνο : 210 6026272-5 εσωτ.144.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ  19ην  Σεπτεμβρίου  2020,

ΣΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          

 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ