Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν την Πολιτική Προστασία περιέχονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας και είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
  • Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων-κατά τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις- από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
  • Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
  • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.
  • Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιφέρεια του Δήμου
  • Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
  • Παρέχει συνδρομή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας αποτελείται από 8 μέλη, αντιδήμαρχο και δημοτικούς υπαλλήλους (με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη) και προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (με αναπληρωματικό τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος). Για την περίοδο 2012-2013 αντιδήμαρχος Τ.Υ. και αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι ο κ. Θεόδωρος Γρίβας.   Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας καλεί σε εθελοντική προσφορά τους πολίτες του Κορωπίου για την πυροπροστασία του Υμηττού, των δασικών εκτάσεων και των οικισμών κάθε αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου-31 Οκτωβρίου) καθώς και για εκπαίδευση-σεμινάρια το χειμώνα, για αναδασώσεις αντιμετώπιση πλημμυρικών και σεισμικών φαινομένων, παγετού, ατυχημάτων κα. Τηλέφωνα επικοινωνίας και δηλώσεις συμμετοχών για την εθελοντική ομάδα : 2106620675 (Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας), 2106026275 (εσωτερικό: 131), 6985167303 (Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Πολιτικής Προστασίας, Θεόδωρος Γρίβας) & email: koropi@hol.gr και grafeiotypou@e-koropi.gr.