ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Β. Κωνσταντίνου 47

Τ.Κ. 19441

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α ́/05-11-2021) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, …. και λοιπές επείγουσες διατάξεις »

2. Την υπ’ αριθμ.59/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κρωπίας .

3. Την υπ’ αριθ. 228/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 291/2016 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

4. Την υπ’ αριθμ. 61/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της 310/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

5.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Στο πλαίσιο διενέργειας των Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κρωπίας, για το έτος 2023 την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και λοιπών διαδικασιών, όπως παρακάτω:

1. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (24 & 25-05-2023)

Υποβολή αιτήσεων έως Δευτέρα 01/05/2023

Ανάρτηση δικαιούχων 02/05/2023

Υποβολή ενστάσεων από 03/05/2023 έως 17/05/2023

Πληρωμή & Χορήγηση θέσεων 18 και 19/05/2023

Χορήγηση εγκρίσεων 23/05/2023

2. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (03 & 04-06-2023)

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 12/05/2023

Ανάρτηση δικαιούχων 15/05/2023

Υποβολή ενστάσεων από 16/05/2023 έως 30/05/2023

Πληρωμή & Χορήγηση θέσεων 30/05/2023

Χορήγηση εγκρίσεων 02/06/2023

3. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (16 & 17-07-2023)

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 23/06/2023

Ανάρτηση δικαιούχων 26/06/2023

Υποβολή ενστάσεων 27/06/2023 έως 11/07/2023

Πληρωμή & Χορήγηση θέσεων 11 και 12/07/2023

Χορήγηση εγκρίσεων 14/07/2023

4. ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (26 & 27-08-2023)

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 04/08/2023

Ανάρτηση δικαιούχων 07/08/2023

Υποβολή ενστάσεων 08/08/2023 έως 22/08/2023

Πληρωμή & Χορήγηση θέσεων 23/08/2023

Χορήγηση εγκρίσεων 25/08/2023

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη, μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) Άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, με αντικείμενο βιομηχανικά προϊόντα, άνθη/φυτά και μεταποιημένα τρόφιμα.

γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο & πλανόδιο εμπόριο,

δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

2.Έκαστος ενδιαφερόμενος στην αίτησή του, θα αναφέρει το μήκος θέσης καθώς και τα είδη που θα διαθέσει.

3. Η αίτηση θα συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου πωλητή ή

β) Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου – πλανόδιου εμπορίου) ή

γ) Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου – πλανόδιου εμπορίου) ή

δ) Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη

ε) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

4. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω, θα απορρίπτονται

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Η διάρκεια των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων είναι διήμερη και η λειτουργία τους στον Δήμο Κρωπίας είναι στις παρακάτω περιοχές:

α. Η εμποροπανήγυρη κατά την θρησκευτική εορτή της «Αναλήψεως του Κυρίου» διεξάγεται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, από την οδό Οθ. Παπαδημητρίου μέχρι την οδό Χρ. Παύλου.

β. Η ετήσια εμποροπανήγυρη κατά την θρησκευτική εορτή των «Αγίων Πάντων» διεξάγεται στην οδό Αν. Ντούνη, από την οδό Πηνελόπης μέχρι την οδό Στρ. Μακρυγιάννη.

γ. Η ετήσια εμποροπανήγυρη κατά την θρησκευτική εορτή της «Αγίας Μαρίνας» διεξάγεται στην Λ. Αγίας Μαρίνας, από την οδό Λουμπάρδας μέχρι την Λ. Αθηνών –Σουνίου.

δ. Η ετήσια εμποροπανήγυρη κατά την θρησκευτική εορτή του «Αγίου Φανουρίου» διεξάγεται στην Λ. Καρελλά, από την οδό Ι. Μεταξά μέχρι την Λ. Λαυρίου.

Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, έχει γίνει διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων, όπως εμφαίνετε στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) με κωδικούς taxisnet στο https://openmarket.mindev.gov.gr

Στην περίπτωση που η υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. καταστεί δυσχερής, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του δήμου Κρωπίας https://www.koropi.gr/ στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ& ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ με κωδικούς taxisnet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Επί των πινάκων αποτελεσμάτων της προκήρυξης, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 13 του Ν.4849/2021, στην γνωμοδοτική επιτροπή ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

Τα τέλη καταβάλλονται σύμφωνα με την αρ.291/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών κατάληψης δημοτικού χώρου ως κάτωθι:

α) για την εμποροπανήγυρη «Αναλήψεως του Κυρίου»,

από την οδό Οθ. Παπαδημητρίου μέχρι την οδό Κονίτσης 100.00 €/4 τρέχοντα μέτρα από την οδό Κονίτσης μέχρι την οδό Χρ. Παύλου 50.00 €/4 τρέχοντα μέτρα.

β) για την εμποροπανήγυρη «Αγίων Πάντων», 50.00 €/4 τρέχοντα μέτρα.

γ) για την εμποροπανήγυρη «Αγίας Μαρίνας», 100.00 €/4 τρέχοντα μέτρα.

δ) για την εμποροπανήγυρη «Αγίου Φανουρίου», 50.00 €/4 τρέχοντα μέτρα.

Τα καταβαλλόμενα τέλη εισπράττονται από το ταμείο του Δήμου με τραπεζική κάρτα ή τραπεζική επιταγή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής ελέγχονται και αξιολογούνται από Γνωμοδοτική Επιτροπή και σε περίπτωση ένστασης, από Επιτροπή Ενστάσεων.

2. Οι θέσεις αποδίδονται, ανά κατηγορία πωλητών, με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο &

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

3. Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις.

4. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης και πληρωμή του τέλους, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα του Δήμου, την οικεία Περιφέρεια και στους πίνακες ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να απευθύνονται στο τηλ. 2132000728

Κορωπί 3 Απριλίου 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Αντιδήμαρχος