ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΙΝΟΥ 47

ΤΚ 19441

Τηλ.: 213.2000728

               Κορωπί  20-03-2024

               Αριθμ. Πρωτ.: 5223

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 12-13/06-2024

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021)«Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στη εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

2) Την υπ’ αριθμ. Αριθμ.  59/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κρωπίας.

3)Την υπ’ αριθ. 228/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 291/2016 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

4) Την υπ’ αριθμ. 61/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της 310/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη κατά την θρησκευτική εορτή της «Αναλήψεως του Κυρίου» στις 12-13/06/2024, που διεξάγεται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου,  από την οδό Οθ. Παπαδημητρίου μέχρι την οδό Χρ. Παύλου

Άρθρο 1 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερομένους ορίζεται από 21 Μαρτίου έως  13 Μαΐου 2024.

Άρθρο 2 Τρόπος υποβολής αιτήσεων -Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής

 

 

 

 1. Οι Αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας https://openmarket.mindev.gov.gr .

2) Τα σωματεία μικροπωλητών θα καταθέσουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, σε ηλεκτρονική μορφή στο  email g.maroutsou@koropi.gr  σε μορφή EXCEL κατάσταση των μελών τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ανά κατηγορία  μαζί με υπεύθυνη δήλωσή τους για την ορθότητα των στοιχείων και  ανά κατηγορία που αναφέρει ο Νόμος 4849/2021 άρθρο 37

3) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου στις ανωτέρω προθεσμίες.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής (άρθρο 8 Ν.1599/1986) θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1.Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος

2.Όνομα Πατρός

 1. Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή, εφόσον πρόκειται για Αλλοδαπούς , αριθμό θεωρημένου διαβατήριου και της αντίστοιχης άδειας παραμονής σε ισχύ.

4.Διεύθυνση κατοικίας ή/και έδρας επιχείρησης.

5.Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

6.Πωλούμενο είδος

7.Επιθυμητά μέτρα κατάληψης

 1. Θέση που κατείχε σε προηγούμενα έτη (εφόσον είχε συμμετάσχει)
 2. Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει)

 

Άρθρο 3 Δικαιούχοι συμμετοχής- δικαιολογητικά

Στην Εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021, μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

 1. Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
 2. Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α)
 3. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
 4. Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από την κατά περίπτωση άδεια δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου που διαθέτει ο αιτών.

Άρθρο 4 Κατηγορίες και είδη πώλησης – Όροι διάθεσης

Οι κατηγορίες και τα είδη των πωλούμενων ειδών (ΚΥΑ 18982/22-02-2022 (ΦΕΚ 925 Β΄/01-03-2022) είναι:

Κατηγορία Α

1.Τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, κ.ά.

2.Τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.

 1. Τυποποιημένο μέλι
 2. Ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη (λουκουμάδες, χαλβάς, κρέπες κ.ά)

Κατηγορία Β

 1. Είδη ένδυσης νεωτερισμών
 2. Κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη
 3. Λευκά είδη
 4. Δερμάτινα είδη
 5. Ψιλικά
 6. Μικροεργαλεία
 7. Είδη υπόδησης
 8. Αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού

ρεύματος

 1. Εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες
 2. Είδη δώρων και διακόσμησης ,είδη λαϊκής τέχνης και έργων τέχνης
 3. Ασημικά είδη
 4. Είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας
 5. Μέσα συσκευασίας
 6. Υαλικά
 7. Βιβλία
 8. Μικροέπιπλα

Κατηγορία Γ

Πρόχειρα έτοιμα γεύματα(σουβλάκια, λουκάνικα κ.ά.) είδη κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης.

Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποπ κορν, μαλλί της γριάς, παγωτά κ.ά.)

 

Άρθρο 5 Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης.

Μετά το πέρας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών, η Επιτροπή ελέγχου & αξιολόγησης αιτήσεων του Δήμου θα τοποθετήσει τους πωλητές σε θέσεις, είτε απευθείας είτε με διαδικασία κλήρωσης και σε συνάρτηση πάντα με την ποσόστωση που αναφέρεται στη παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Ν.4849/2021.

Ειδικότερα και επιπροσθέτως θα ισχύουν τα εξής:

 1. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ενδιαφέροντος μίας κατηγορίας αδειών είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της κατηγορίας, τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

2.Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε κάποια κατηγορία και περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις σε άλλη κατηγορία δύναται να καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις της μια κατηγορίας από αιτούντες της κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν των θέσεων.

 1. Στις 14/05/2024, θα αναρτηθεί ο προσωρινός κατάλογος συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openmarket.mindev.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών της παρ.10 ,άρθρ. 13, Ν.4849/2021
 2. Μετά το πέρας της υποβολής των ενστάσεων (30/05/2024) και εξέτασης αυτών από την Επιτροπή Ενστάσεων του Δήμου, θα διενεργηθεί κλήρωση στις 31/05/2024 για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, και ο οριστικός κατάλογος συμμετεχόντων και θέσεων διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για την ανάρτηση στη πλατφόρμα https://openmarket.mindev.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προς γνώση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να καταβληθεί από τους πωλητές το ανάλογο τέλος.
 3. Η καταβολή του τέλους καταβάλλεται από τους επιλεγέντες πωλητές, στον Δήμο Κρωπίας, μέχρι και πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα συμμετεχόντων δηλαδή έως 6/06/2024. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους από τον επιλεγέντα πωλητή εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, ή θα γίνεται βελτίωση θέσης πωλητή (στην κλήρωση απόδοσης θέσεων μπορούν παραστούν πωλητές αλλά και εκπρόσωποι των σωματείων τους).
 4. Στη συνέχεια θα εκδίδεται η απόφαση έγκρισης συμμετοχής από τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, η οποία θα αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α (Open Market) με συνημμένο τον κατάλογο συμμετεχόντων ως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρ. 37 του Ν.4849/2022.

Άρθρο 6 Καταβαλλόμενα τέλη

 1. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίστηκαν με την αριθμ. 291/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
 2. Η εμποροπανήγυρης χωρίζεται :

Α) στην ζώνη Α από την οδό Οθ. Παπαδημητρίου μέχρι την οδό Κονίτσης με τέλος πληρωμής εκατό (100) ευρώ ανά θέση 4 μέτρων.

Β) στην  ζώνη Β από την οδό Κονίτσης μέχρι την οδό Χρ. Παύλου με τέλος πληρωμής πενήντα (50) ευρώ ανά θέση 4 μέτρων.

Τα αναλογούντα τέλη εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ από το Ταμείο του Δήμου, με

χρήση κάρτας ή τραπεζική επιταγή.

Σημειώνουμε ότι τυχόν τραπεζικά έξοδα βαραίνουν εξολοκλήρου τον καταθέτη

Άρθρο 7 Λοιπές προϋποθέσεις

Οι θέσεις προς διάθεση είναι σύμφωνα με το συν/νο σχεδιάγραμμα, κάθε θέση αντιστοιχεί σε  τέσσερα (4) μέτρα πρόσοψη επί ενα (1) μέτρο βάθους η κάθε μία και δίδονται μέχρι 3 θέσεις ανά δικαιούχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στον Κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η επιτροπή μετά τη λήξη της διαδικασίας απόδοσης θέσεων έχει δικαίωμα αν υπάρχει μειωμένος αριθμός προσέλευσης πωλητών και μεγάλα κενά στην εμποροπανήγυρη για την εύρυθμη λειτουργία της, να προβεί σε αλλαγές θέσεων μεταξύ πωλητών ή την χορήγηση επιπλέων θέσεων σε εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Αρμόδιο Τμήμα

του Δήμου.

Τηλ. επικ.2132000728

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

 

 

 

ΚΙΟΥΣΗΣ  ΘΩΜΑΣ

Αντιδήμαρχος