ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» (ΚΕΔΚ)  ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκο Κοινωνικό Ταμείο – ΑΤΤΙΚΗ  2014-2020.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ωφελούμενους (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής για την πλήρωση θέσεων στο ΚΗΦΗ Κρωπίας..

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής  από 12-03-2019  εώς και 12-04-2018  .

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δομή ΚΗΦΗ Κρωπίας , Πληροφορίες Κα Δρακοπούλου Ευγενία -Τηλ. Επικοινωνίας 2106627412 .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υποβολή αίτησης ωφελούμενων ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (διατίθεται στη Δομή):

1.Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

  1. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το φορολογικό έτος 2017.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά-νοητικά-ψυχικά).
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο (παρέχεται στη δομή).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Α. Κριτήρια και μοριοδότηση

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

 

4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

 

6
Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

 

10
2. Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχιας

 

15
Πάνω από το όριο της φτώχειας 10
3. Οικογενειακή κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5

 

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.500 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0.5  για τον σύζυγο και για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης από τη Δ.Α.  ή κατά την ημερομηνία της έκδοσης  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΚΗΦΗ προς τα ωφελούμενα άτομα, έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ νέα επικαιροποιημένα στοιχεία, το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα.

Ο Δικαιούχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατα φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής (ΚΗΦΗ). Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου.