Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 10 -01-2020

Αρ. Πρωτ. 446

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Παναγιώτης Πολίτης –Αντιδήμαρχος
 2. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Αντώνιος  Κορωνιάς
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος  Τσεβάς
 8. Ισίδωρος  Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης
 10. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 11. Αφροδίτη Κουντούρη
 12. ΑθηνάΚιούση
 13. Ευάγγελος Ρεμπάπης

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

      στην 1η/2020 Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 14-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω   θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επικαιροποίηση της με αριθμό 16/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην

έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη διασταύρωσή της με την Οδό Αναπαύσεως μέχρι και τη  διασταύρωση με την οδό   Συντ/χη  Δαβάκη, για την εκτέλεση εργασιών του έργου : “Κατασκευή  συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων”.

 1. Επικαιροποίηση της με αριθμό 27/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά στην έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου με ολικό αποκλεισμό της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωση με την οδό Συντ/χου Δαβάκη μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Βασ. Όλγας, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων”.
 2. Οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της SARGOU NADEJDA.
 3. Προσωρινή ανάκληση της 13054/2018 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υπαίθριου παιδότοπου με την επωνυμία «Αφέψημα και παίγνιο εν πλω Ι.Κ.Ε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ