ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,03-04-2020

Αρ. Πρωτ.:4951

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην10η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με α)τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020 & 20930/31-03-2020εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας,

καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστις  7 Απριλίου 2020 ημέρα  Τρίτη, και ώρα διεξαγωγής   8:30π.μ.  έως 11:30π.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία μετίτλο «Aπομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανώνφερτώνυλικών».
 2. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησηςαυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» TMHMA 1.
 3. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» TMHMA 2.
 4. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» TMHMA 8.
 5. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Αρ. Μελ. ΤΥ/25/2018).
 6. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : “Κατασκευή υποδομών συστήματος φωτισμού στο γήπεδο του Σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης.” (αρ. μελέτης ΤΥ/38/2018).
 7. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : “Κατασκευή γηπέδων τένις – χάντμπολ – μπάσκετ στο δημοτικό στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρης.” (αρ. μελέτης ΤΥ/53/2018).
 8. Έγκριση τεχνικής μελέτης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την ‘Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ. 2020’.
 9. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
 10. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid-19  από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού το δημοτικό φόρο και τα τέλη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.

11.  Αποδοχή δωρεάς καθημερινής σίτισης 60 ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Κρωπίας από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

 1. Αποδοχή δωρεάς ενός αυτοκινήτου από την TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στο Δήμο για το χρονικό διάστημα από 30/03/2020 έως 30/04/2020.
 2. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία PETCITY ΑΕΒΕ.

14.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης (I).

15.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης (II).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ