ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,11-03-2021

Αρ. Πρωτ.:4315

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην10η/2021ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποίαθα πραγματοποιηθεί, στις 16-03-2021ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο «Κατασκευή κυκλοφοριακών κόμβων πόλεως Κορωπίου.», (Αρ. Μελ. ΤΥ/33/2017).
 2. Έγκριση Νο2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 3. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών για την εργασία με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης κοιμητηρίων».
 4. Προγραμματισμός και υποβολή αιτήματος τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κρωπίας το έτος 2022 στα πλαίσια του πολυετούς προγραμματισμού 2022-2025 διαφόρων κατηγοριών εκπαίδευσης και κλάδων /ειδικοτήτων.
 5. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση φακέλου εγγράφων του Δήμου με  προτάσεις-υπόμνημα, ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την 16-4-2021, όπου θα συζητηθεί η από 29-10-2018 αίτηση αναιρέσεως του Σ.Τ. (προσωρινή τιμή αποζημίωσης ακινήτου θέση «ΒΛΑΧΘΙ») κατά Δήμου Κρωπίας.
 6. Λήψη απόφασης για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού σε Ποινικό Δικαστήριο.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2021.
 8. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 9. Περί διαγραφής οφειλών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ