ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,16-04-2020

Αρ. Πρωτ.:5307

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην11η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με α)τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020 & 20930/31-03-2020εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας,

καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστις 21 Απριλίου 2020 ημέρα  Τρίτη,και ώρα διεξαγωγής   8:30π.μ.  έως 11:30π.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ποσού 30.000,00€από ΥΠΕΣ για την Έκτακτη Επιχορήγηση προς κάλυψη για την αποφυγή της διάδοσης του COVID 19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, Τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η) 2020.
 2. Έγκριση τoυ πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινός ανάδοχος) της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός και Στείρωση Αδέσποτων Ζώων».
 3. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: “Κατασκευή υποδομών συστήματος φωτισμού στο γήπεδο του Σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρη”με αρ. μελέτης ΤΥ/38/2018.
 4. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για τοέργο: “Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και λοιπές δράσεις”με αρ. μελέτης ΤΥ/25/2018.
 5. Προγραμματισμός – Έγκριση Εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία με 4μηνη σύμβαση για το έτος 2020.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ