ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 31-03-2023

Αρ. Πρωτ.: 5565

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  11η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 04-04-2023  ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Έργο ολικής αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα οδών της πόλης” με αρ. μελέτης ΤΥ/2/2022.
 2. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 57/2023 (ΑΔΑ : 9Κ7ΗΩΛ6-ΥΔΘ) της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1 και έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2022” με αρ. μελέτης ΤΥ/62/2022.
 3. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα τμήματα 1,4,6,8,10 της ΤΥ/82/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και σάκων απορριμμάτων 2023-2024 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 4. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα τμήματα 2,3,5,7,9,11 της ΤΥ/82/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και σάκων απορριμμάτων 2023-2024 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 5. Αύξηση πίστωσης 226.732,29 € που αφορά έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.
 6. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ενταλματοποιηθέντων και μη Τιμολογίων Προμηθευτών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (έκδοσης έως 31/12/2017).
 7. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στα έξοδα κηδείας για υπάλληλο του Δήμου.
 9. Αποδοχή ποσού 104.130€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2023 (Α΄ Κατανομή 2023), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

 

 

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ