Κορωπί,  17-03-2023

Αρ. Πρωτ.:  4550

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2023   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47), την  21η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45 όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 11η  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές Μελέτες 2018».
 2. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Εργασία ανακαίνισης των ΚΕΠ».
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ στην περιοχή ΤΟΧΙ επί της β’ παρόδου Τόχι, στο ΟΤ4012 της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας του Ν. Αττικής (Επέκταση Κορωπίου).
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «AVRAMAR A.E.» επί της οδού Δημοκρίτου 1 στη θέση ΠΟΡΤΣΙ του Δήμου Κρωπίας.
 5. Έγκριση ή μη Πρακτικού-Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής (Γωνιές Ανακύκλωσης) Υποέργο 2 για την παράταση αυτής κατά τρείς (03) μήνες.
 6. Έγκριση ή μη Πρακτικού-Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων -Υποέργο 3-ΤΜΗΜΑ 3-Προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής» για την παράταση αυτής κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
 7. Κατανομή επιχορήγησης στο προγράμματος «Άργος» έτους 2022 Δήμου Κρωπίας.
 8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2023.
 9. Περί έγκρισης επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στις οδούς Βουρβατσίου στον οικισμό Κίτσι και Δημητρίου Λάμπρου στο Κορωπί.
 10. Κανονισμός λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4879/2021.
 11. Λήψη απόφασης για τις θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου και τις ελάχιστες αποστάσεις αυτών.
 12. Τροποποίηση της 310/2009 απόφασης της 21ης/05-11-2009 του Δημοτικού περί καθορισμού του χώρου και του αριθμού των θέσεων για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου, συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης, καθορισμός τέλους και επιβολή προστίμων.
 13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας (1η).
 14. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2021.
 15. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2022.
 16. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου ελιάς.

  

                                                                            Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                      

 

                                                                                     Ντούνης  Γεράσιμος

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.