ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 24-04-2020

Αρ. Πρωτ.: 5454

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 12η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020  & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας,

καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω   ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   στις  28 Απριλίου 2020  ημέρα  Τρίτη,  και ώρα διεξαγωγής   8:30π.μ.  έως 11:30π.μ., με  τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2020.
 2. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, για την συζήτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΠΟΥΛΙ».
 3. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και σύνταξη – κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,  για την εκδίκαση της Προσφυγής της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ»  κατά Δήμου Κρωπίας»

 

                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 1. Τ.Υ.
 1. Ο.Υ.
 2. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ