Κορωπί, 04-05-2018

Αρ. Πρωτ.:6820

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς: Το Δήμαρχο  Δήμου  Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 12η/2018 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 8η   Μαΐου 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων    της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί κατανομής επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων   και σωματείων έτους 2018.

 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης, στα πλαίσια της διαβούλευσης, επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.

 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

 4. Κήρυξη αναγκαστικής δουλείας  περιορισμένου  χρόνου  εκτός   σχεδίου  έκτασης  για  την  κατασκευή  των  έργων  του  αγωγού διάθεσης και  του  υποθαλάσσιου  αγωγού   του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων  (Κ.Ε.Λ.)  Κορωπίου – Παιανίας,  στη  θέση  «Χαμολιά»  του Δήμου Μαρκοπούλου ,  για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση  ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας.»

 5. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  « Υδροδότηση Μονάδος  ”350 ΠΚΒ 2η ΜΟΙΡΑ ΝΙΚΗ” της  Αεροπορίας και  Εργασία Απομόνωσης  Παλαιού Αγωγού» Αρ. Μελ (ΤΥ/55/2014).

 6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, και παράταση προθεσμίας για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και βελτίωση συστημάτων Ψύξης – θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης ΤΜΗΜΑ 2». 

 7. Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης και Αποδοχή της Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας.» καθώς και για την κάλυψη της τυχόν διαφοράς πέραν του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος, από ίδιους πόρους.

 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 9. Περί σύστασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο ) Δήμου Κρωπίας για το έτος 2018.

 10. Έγκριση ηχητικής κάλυψης για την Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού επί Χάρτου την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

 11. Περί συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ    

                                                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  2. ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  3. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  4. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

  5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  6. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  8. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  9. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  10. ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  11. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  12. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  13. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  14. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  16. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  17. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  18. ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

  19. ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  20. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  22. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΚΗ) ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  23. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  24. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  25. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  26. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  27. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  28. ΠΡΟΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

  29. ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  30. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  31. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  32. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

         

Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτερική Διανομή

 1. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Υ.

 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Υ

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ

 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.