ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,06-05-2020

Αρ. Πρωτ.:5835

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην13η/2020ΈκτακτηΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με α)τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020 & 20930/31-03-2020εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας,

καλείστε σε έκτακτη  δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστις 7 Μαϊου2020 ημέρα  Πέμπτη,και ώρα διεξαγωγής   8:30π.μ.  έως 11:00π.μ., με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχέδιο  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  έτους 2020 (5η).

 

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός της άμεσης λήψης απόφασης επί του παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  προκειμένου να προμηθευτούν οι Σχολικές Επιτροπές τα αναγκαία είδη προστασίας για τη διαφύλαξη της υγείας του εκπαιδευτικού προσωπικού και της μαθητικής κοινότητας (COVID 19).

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 1. Τ.Υ.
 1. Ο.Υ.
 2. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ