ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 18-03-2022

Αρ. Πρωτ.: 4365

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  13η/2022  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 22-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωση ή μη των τμημάτων 1 και 3 για την προμήθεια με τίτλο ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων -Υποέργο 3.
 2. Αποδοχή ποσού 64.660,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2022 (Α΄ Κατανομή 2022), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 3. Οικονομικός Απολογισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για τα έτη 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021.
 4. Οικονομικός Απολογισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για το έτος 2021.
 5. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά των: 1) Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Πέτρου, 2) Δήμητρας Παπαδοπούλου του Φιλίππου και 3) της υπ’ αρ. 41/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
 6. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου κατά της Βέρας Λάζαρη του Ηλία και περί αναίρεσης υπ’ αρ. 113/6.11.2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο).
 7. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά τη συγχώνευσή της με την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε και περί αναίρεσης της υπ’ αρ. 641/25.6.2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο).
 8. Αποζημίωση στην κα Μαραβέλα Αναστασία, για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της, ύστερα από πτώση κλαδιού.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στην επιχορήγηση αθλητικού  Ομίλου  για την κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών ενόψει διοργάνωσης πανελληνίου πρωταθλήματος.

10.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

 

         

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ