ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,08-05-2020

Αρ. Πρωτ.:5947

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην14η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με α)τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020 & 20930/31-03-2020εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας,

καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Κρωπίας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστις 12 Μαϊου2020 ημέρα  Τρίτη,και ώρα διεξαγωγής   8:30π.μ.  έως 11:30π.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Ταχυδρομικά τέλη»Αρ. Μελ. (ΤΥ/06/2019).
 2. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο«Aπομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανών φερτώνυλικών».
 3. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασία τοποθέτησης, συντήρησης και

καθαρισμού χημικών τουαλετών 2020».

 1. Αποδοχή ή μη της αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της Προμήθειας ενός τρίθυρου αστικού λεωφορείου.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2020 (4η).
 3. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο

Κρωπίας σε εκτέλεση τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

7.Προγραμματισμός – Έγκριση  Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη

Κατεπειγουσών Αναγκών δύο (2) Ναυαγοσωστών με Τετράμηνη  Σύμβαση  για

το έτος  2020.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       

 

                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ