ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 16-04-2021

Αρ. Πρωτ.: 6302

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  16η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 20-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση φακέλων δημόσιας σύμβασης μελέτης των μελετών με τίτλο:

«Μελέτη Προσθήκης Πτέρυγας στο 2Ο Γυμνάσιο Κορωπίου» προϋπολογισμού   315.427,72 €  πλέον ΦΠΑ  & «Μελέτη Αναβάθμισης και  Βελτίωσης Λειτουργικότητας Τμημάτων του Δικτύου Ύδρευσης  Δήμου Κρωπίας» προϋπολογισμού 493.376,50 € πλέον ΦΠΑ που θα συνοδεύουν την   Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από την πρόσκληση ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων του  Δήμου Κρωπίας».

 1. Έγκριση για (α) την Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων του Δήμου Κρωπίας» σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, (β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος και τη συμμετοχή σε αυτό, (γ) την έγκριση της τεκμηρίωσης σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών της πρότασης (δ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (ε) την κάλυψη τυχόν αναγκαίου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η συμβατική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ποσό χρηματοδότησης, και (στ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Διαμορφώσεις ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου κοινοχρήστων χώρων βιώσιμης αστικής ανάπλασης & πρασίνου για την απόδοση στο κοινό ελευθέρου δημόσιου χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με βελτίωση ελκυστικότητας προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των πλατειών Υφαντή και Οικονόμου”, με αρ. μελέτης ΤΥ/37/2020.
 3. Έγκριση Νο2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός και  Στείρωση Αδέσποτων Ζώων».
 4. Ορισμός επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών, στα πλαίσια της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων».
 5. Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 13/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 6/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 14/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την ολοκλήρωση του συστήματος φωτισμού του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος.
 9. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του  τμήματος 1  της  «Προμήθειας  λαμπτήρων  και

ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2018».

 1. Αποδοχή ποσού από ΥΠ.ΕΣ για την «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση COVID 19», Αποδοχή χρηματοδότησης  από Πράσινο Ταμείο για την πράξη «Εκπόνηση Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κρωπίας», Τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η) 2021.
 2. Έγκριση πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και τέσσερις (4) μήνες στην Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2021.
 3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2021 (2η).
 4. Αποδοχή ποσού 62.210,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2021 (A΄ Κατανομή 2021), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ενταλματοποιηθέντων και μη Τιμολογίων Προμηθευτών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (έκδοσης έως 31/12/2015).
 6. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

 

 

                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ