Κορωπί, 10-09-2021

Αρ. Πρωτ.: 14525

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Για την 16η/2021   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 14η      Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00’. με τα ακόλουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, της εταιρείας DOC PHARMA A.E. επί της οδού Ηφαίστου 33 στη ΒΙΠΕ Κορωπίου Δήμου Κρωπίας.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για το συνεργείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας κ. Πάλλη Νικολάου του Δημητρίου επί της οδού Αρχιμήδους (Κορωπίου-Καλυβίων Προσπάλτας) στη ΒΙΠΕ Κορωπίου.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «PETRA PMR Ι.Κ.Ε.» επί του παράδρομου της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου στο 26ο χλμ. στη ΒΙΠΕ Κορωπίου
 4. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2020.
 5. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, συνολικού ποσού € 8.680.000,00 για την εκτέλεση  έργου « Ανάπλαση Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και παράπλευρων οδών για τη βελτίωση ποιότητας ζωής της πόλης του Κορωπίου. », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ. 3 του  άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ. 
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021(8η).
 7. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου έτους 2021.
 8. Καθορισμός ύψους της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Κρωπίας προς το Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’ .
 9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δ. Κρωπίας’.
 10. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  Δ. Κρωπίας’.
 11. Τροποποίηση της με αριθμό 296/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου Κρωπίας.

 

 

                                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                           

 

                                                                                        Δήμητρα  Μιχαιρίνα

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 18. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 19. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  Ι

 

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.