ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 16-05-2024

Αρ. Πρωτ.: 9377

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Πιτσάκη Μαρία
 2. Κιούσης Θωμάς
 3. Ντούνης Σταμάτιος
 4. Ντούνης Ανδρέας
 5. Αλευρέας Μιχαήλ
 6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γκιόκα Αμαλία
 2. Αδάμ Ελένη
 3. Κόλλιας Σπυρίδων
 4. Ροϊνά Χριστίνα
 5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 6. Κορωνιάς Αντώνιος
 7. Γιαρκιά Ευαγγελία
 8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος
 9. Μίχας Νικόλαος
 10. Κερασιώτης Διονύσιος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 12. Κιούση Αθηνά
 13. Κουντούρη Αφροδίτη

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  16η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την  προσθήκη  του  άρθρου  74Α  στο Ν. 3852/2010  και  το άρθρο  9  του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 21-05-2024  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  09:00,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης για την 3η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής β’ κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «RIGINOS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. RIGINOS YACHTS, MR. VILLAS, WHITE SAILS», επί τη συμβολή των οδών Ήρωνος και Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, στη θέση ΠΟΡΤΣΙ-TZHMA του Δήμου Κρωπίας.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 στα πλαίσια σύναψης σύμβασης με τις διατάξεις της παρ. 2αα του άρθρου 32 του ως άνω Νόμου.
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου 2024».
 5. Άσκηση ή μη προσφυγών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς προς ακύρωση των με αρ. 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203 και 2204/17.11.2023 Αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σαρωνικού, καθώς και της σιωπηρής απόρριψης της με αρ. πρωτ. 7528/23.1.2024 ενδικοφανούς προσφυγής του Δήμου Κρωπίας από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της τοπικής εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση καλοκαιρινής γιορτής των Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Κρωπίας.
 8. Κατανομή ποσού 70.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2024 (Β’ Κατανομή).

 1. Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται έξωθεν του Κέντρου Υγείας Κορωπίου, σε θέση υπάρχοντος μη ενεργού περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αττικής στο Κορωπί έξωθεν του 2ου Γυμνασίου.

                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     

                                                              

 

 

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ        

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ