ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 24-05-2023

Αρ. Πρωτ.: 8722

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  17η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 29-05-2023  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη τoυ Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης».
 2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα και υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας».
 3. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες απομάκρυνσης εύφλεκτων απορριμμάτων και αποβλήτων από περιαστικές και δασικές περιοχές».
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
 5. Άσκηση ή μη παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπέρ του κύρους της με αρ. 8785/376/1.2.2022 Απόφασης του ίδιου Υπουργού και κατά των εταιρειών με την επωνυμία: α) «ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και β) «ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
 6. Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της επισπευδόμενης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.» αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δήμου Κρωπίας, δυνάμει επικυρωμένου αντιγράφου του Α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αρ. 1772/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά της από 10.5.2023 επιταγής προς εκτέλεσή της.
 7. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής 3ης πρόσθετης πράξης επί δανειστικού συμβολαίου.
 8. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής 2ης πρόσθετης πράξης επί δανειστικού συμβολαίου.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο Θέατρο Δεξαμενής.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Θέατρο Δεξαμενής.

 

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

 

      Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ