ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 24-05-2024

Αρ. Πρωτ.: 9972

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Πιτσάκη Μαρία

2. Κιούσης Θωμάς

3. Ντούνης Σταμάτιος

4. Ντούνης Ανδρέας

5. Αλευρέας Μιχαήλ

6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γκιόκα Αμαλία

2. Αδάμ Ελένη

3. Κόλλιας Σπυρίδων

4. Ροϊνά Χριστίνα

5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

6. Κορωνιάς Αντώνιος

7. Γιαρκιά Ευαγγελία

8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος

9. Μίχας Νικόλαος

10. Κερασιώτης Διονύσιος

11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

12. Κιούση Αθηνά

13. Κουντούρη Αφροδίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 17η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 29-05-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

2 / 2

1. Έγκριση της εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων Πολιτικής Προστασίας 2024».

2. Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς ακύρωση των με αρ. 2131.2-2/103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 και 110/5.2.2024 Αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σαρωνικού (Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης).

3. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας για την υπηρεσία με τίτλο «Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αναλήψεως με μουσικό συγκρότημα» και έγκριση της τεχνικής έκθεσης».

4. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ