ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κορωπί, 05-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 7313
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
TAKTIKA MEΛH
1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
3. Γκιόκα Αμαλία
4. Γιαννάκος Νικόλαος
5. Πολίτης Παναγιώτης
6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
7. Κερασιώτης Διονύσιος
8. Βράχας Ανδρέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ντούνης Σταμάτιος
2. Λέκκας Δημήτριος
3. Κιούσης Κωνσταντίνος
4. Κωνσταντάρας Κων/νος
5. Κουντούρη Αφροδίτη
6. Θηβαίου Δανάη
7. Κιούση Αθηνά
8. Τσεβάς Κων/νος
9. Γκίκας Ισίδωρος
10. Ρεμπάπης Ευάγγελος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
στην 18η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 09-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή ποσού 147.843,26 € και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (8η).
2. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το: έργο: “Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΠΕ1 Αγίας Μαρίνας (Περιοχή εντός Σχεδίου Πόλης) Δήμου Κρωπίας”.
3. Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του τμήματος 4 της Προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2018.
4. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς.
5. Υπαγωγή οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν.4646/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4. Δ.Υ.
5. Τ.Υ.
6. Ο.Υ.
7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ