ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κορωπί, 31-05-2024
Αρ. Πρωτ.: 10559
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
          TAKTIKA MEΛH
 • 1. Πιτσάκη Μαρία
 • 2. Κιούσης Θωμάς
 • 3. Ντούνης Σταμάτιος
 • 4. Ντούνης  Ανδρέας
 • 5. Αλευρέας Μιχαήλ
 • 6. Δήμας Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • 1. Γκιόκα Αμαλία
 • 2. Αδάμ  Ελένη
 • 3. Κόλλιας Σπυρίδων
 • 4. Ροϊνά Χριστίνα
 • 5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 • 6. Κορωνιάς Αντώνιος
 • 7. Γιαρκιά Ευαγγελία
 • 8. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος
 • 9. Μίχας Νικόλαος
 • 10. Κερασιώτης Διονύσιος
 • 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 • 12. Κιούση  Αθηνά
 • 13. Κουντούρη Αφροδίτη
                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
       στην  18η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την  προσθήκη  του  άρθρου  74Α  στο Ν. 3852/2010  και  το άρθρο  9  του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 05-06-2024  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  18:45,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:
 
 • 1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2024 (3η).

2 / 3
 • 2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης  της εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα και υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας».
 • 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου – τμήμα 3».
 • 4. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων και  Ηλεκτρολογικού υλικού 2022» ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
 • 5. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού υλικού 2022» ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια λαμπτήρων»
 • 6. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 13.6.2024 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο προς αντίκρουση δύο (2) αιτήσεων συμμόρφωσης Ν. 3068/2002 της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ».
 • 7. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ στις 17.6.2024 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο προς υποστήριξη αίτησης αναίρεσης του Δήμου Κρωπίας κατά της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ» και προς αντίκρουση αίτησης αναίρεσης της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Κρωπίας, οι οποίες (αιτήσεις) βάλλουν αμφότερες κατά της με αρ. 3649/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 • 8. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 1013/2024 διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου και πληρωμής μισθωμάτων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά της από 14.5.2024 επιταγής προς πληρωμή της.
 • 9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 1014/2024 διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου και πληρωμής μισθωμάτων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά της από 14.5.2024 επιταγής προς πληρωμή της.
 • 10. Έγκριση πρόσληψης  Εποχικού Προσωπικού για  την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,  με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και δύο (2) μήνες.
 • 11. Έγκριση πρόσληψης  Εποχικού Προσωπικού για  την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και πέντε (5) μήνες στην Πυρασφάλεια  – Πυροπροστασία για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2024.

3 / 3
 • 12. Έγκριση πρόσληψης  Εποχικού Προσωπικού για  την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, διαφόρων ειδικοτήτων,  με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως και δύο (2) μήνες.
 • 13. Σύσταση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • 14. Έγκριση Απόφασης για τον καθορισμό του ύψους καταβολής των Τροφείων, Σχολικού Έτους 2024-2025, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κρωπίας.
 • 15. Κατανομή Επιχορήγησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς  έτους 2023  Δήμου Κρωπίας.
 • 16. Προσθήκη τηλεφωνικής γραμμής 200mbps στο κτίριο Γκιόκα.
 • 17. Εξειδίκευση πίστωσης για την Α΄ περίοδο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024.
 • 18. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στο Θέατρο Δεξαμενής την 19η Ιουλίου 2024.
                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                               ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
 
                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Κοιν/ση:
 • 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 • 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • 4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 • 5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 • 6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.
 • 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ