ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κορωπί, 19-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 7994
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
TAKTIKA MEΛH
1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
3. Γκιόκα Αμαλία
4. Γιαννάκος Νικόλαος
5. Πολίτης Παναγιώτης
6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
7. Κερασιώτης Διονύσιος
8. Βράχας Ανδρέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ντούνης Σταμάτιος
2. Λέκκας Δημήτριος
3. Κιούσης Κωνσταντίνος
4. Κωνσταντάρας Κων/νος
5. Κουντούρη Αφροδίτη
6. Θηβαίου Δανάη
7. Κιούση Αθηνά
8. Τσεβάς Κων/νος
9. Γκίκας Ισίδωρος
10. Ρεμπάπης Ευάγγελος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
στην 19η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Σχέδιο Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2020 (9η).
2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης των αιτιολογήσεων των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή “Καρελλά”» με αρ. μελέτης ΤΥ/79/2018.
3. Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο2 της μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Μελέτες Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Επέκτασης Β’ Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας».
4. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης».
5. Αποδοχή ή μη της αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας οχημάτων, μηχανημάτων κλπ τμήμα 1 Φορτηγά».
6. Αποδοχή ή μη της αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας οχημάτων, μηχανημάτων κλπ τμήμα 6 Ημιρυμουλκούμενο μεταφοράς απορριμμάτων».
7. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης μίσθωσης κυλικείου στην πλατεία Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας.
8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
9. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων στην υπ΄αριθμ. 569/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ
Κοιν/ση:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4. Δ.Υ.
5. Τ.Υ.
6. Ο.Υ.
7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ